0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
7 Maj 2019

Ex - Kontroll och underhåll

Kontroll och underhållsstandard för elektriska installationer med explosiv atmosfär

Från explosionsskyddssynpunkt är det väsentligt att materiel och installation bibehåller sina skyddsegenskaper under anläggningens hela livslängd.

Elanläggningen fordrar därför:
• särskild kontroll före idrifttagning
• regelbunden periodisk kontroll
• att skadade delar skall byts mot originaldelar.
(Eller repareras enligt SS EN 60079-19.)

Kontroll och underhåll av elanläggningen skall utföras enligt SS EN 60079-17 och endast av erfaren personal som har erforderlig kunskap om och erfarenhet av aktuella utförandeformer av explosionsskyddat elmateriel, elmaterielens installationssätt och användning, gällande föreskrifter och
standarder samt allmänna principer för klassning. Kunskapskrav specifieras i annex B av kontroll och underhållsstandard SS EN 60079-17 (SEK Hb 427). Personalen skall ges regelbunden repetitionsutbildning på aktuella installationer.

Exempel på faktorer som kan påverka intervallet mellan de periodiska kontrollerna och kontrollens omfattning är risker för:

• kemisk påverkan, t.ex. korrosion
• beläggning av damm, smuts eller färg
• inträngande vätska
• hög omgivningstemperatur

• mekanisk skada, t ex av slag eller vibration
• obehörig ändring av utförande eller av inställt värde
• otillräckligt underhåll, t ex inte utfört enligt tillverkarens anvisningar
• tidigare kontrollers resultat.

Definitioner

Underhåll: en kombination av åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa en anläggningsdel, så att den uppfyller ursprungliga fordringar. 

Kontroll: en omsorgsfull granskning av en anläggningsdel, kompletterad med t.ex. mätning och isärtagning, för att få en tillförlitlig bedömning av anläggningsdelens tillstånd.

Okulärkontroll: en kontroll utan hjälp av verktyg eller redskap för att upptäcka synliga defekter, t ex. saknade skruvar etc.

Noggrann kontroll: en kontroll som innefattar okulärkontroll och dessutom identifierar sådana felaktigheter, t.ex. lösa skruvar, som bara kan upptäckas om man använder verktyg eller redskap t ex. stege. Noggrann kontroll innebär att man normalt inte behöver öppna den aktuella kapslingen eller
frånkoppla utrustningen.

Detaljerad kontroll: en kontroll som innefattar noggrann kontroll och dessutom identifierar sådana felaktigheter, t.ex. lösa anslutningar, som endast kan upptäckas genom att man öppnar kapslingen och vid behov använder verktyg eller provutrustning.

Kontroll före idrifttagning: en kontroll av all elektrisk utrustning, alla system och installationer innan de tas i drift.

Periodisk kontroll: en rutinmässig kontroll av all elektrisk utrustning, alla system och installationer.

Stickprovskontroll: en kontroll av delar av den elektriska utrustningen, systemen och installationerna.

Det bör observeras att även om en elektrisk funktion ger avsett resultat innebär detta i sig inte att den aktuella anläggningsdelen är korrekt från explosionsskyddssynpunkt.

Montage-, användnings- och skötselinstruktioner för Ex-produkter

1. Säkerhetsinstruktioner

Produkten är avsedd för zon enligt nedanstående tabell.
• Denna instruktion skall inte förvaras inuti apparaten.
• Apparaten skall endast användas för sitt syfte.
• Modifiering av apparaten är ej tillåten.
• Om kabelförskruvning, kopplingsstycken, flänsar etc inte är rätt valda och ordentligt monterade finns risk för att explosionsskyddet inte fungerar.
• Starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2008:1, samt vid explosivatmosfär från brandfarlig vara föreskrift ”Om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor” SRVFS 2004:7 och/eller vid explosiv atmosfär från övriga riskvaror föreskrift ”Arbete i explosionsfarlig miljö” 
(dammatmosfär), AFS 2003:3, skall följas.

Explosiv atmosfär: Svensk standard SS EN 60079-14 gällande elinstallationer i riskområde och standarden SS EN 60079-17 gällande kontroll och underhåll i riskområde skall ovillkorligen följas. Båda finns i SEK handbok 427.

2. Installation

  • Produkten skall transporteras och lagras i sin originalförpackning.
  • Installation skall ske enligt SS EN 60079-14, se SEK handbok 427. Malux kan ge råd.
  • Installation och användning av explosionsskyddat elmateriel kräver god kännedom om elinstallationer i explosionsfarliga områden.
  • Anslutningsledarna skall kopplas in med stor noggrannhet. Isoleringen skall nå fram till anslutningsklämmorna.
  • Ledarna skall ej utsättas för åverkan.
  • Alla anslutningar skall vara åtdragna och täta, även sådana som ej används. Före drifttagning skall kontroll utföras enligt dessa instruktioner och enligt gällande standard, se under punkt 4.

3. Underhåll och reparation

Vid underhåll skall svensk standard SS-EN 60079-17 följas, se SEK handbok 427.

Checklistor: Vid kontroll och underhåll se checklistor. Före öppning av explosionsskyddad kapsling med annat än egensäkra kretsar inom riskområde skall elmaterielen vara spänningslös och ha svalnat till ofarlig temperatur.

Reparation: Inga ingrepp får göras i denna apparat annat än i samråd med Malux. Enbart godkända originalreservdelar får användas. Vid reparation av materiel ger standard SS EN 60079-19 ytterligare vägledning.

Från explosionsskyddssynpunkt är det väsentligt att materiel och installation bibehåller sina skyddsegenskaper under anläggningens hela livslängd.

Montage-, användnings- och skötselinstruktioner för Ex I produkter

1. Säkerhetsinstruktioner

Modifiering av apparaten är ej tillåten och den skall endast användas för sitt syfte. Starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2008:1 (från 2017-07-01 ELSÄK-FS 2017:?), samt vid explosiv atmosfär från brandfarlig vara föreskrift ”Om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor” SRVFS
2004:7 och/eller vid explosiv atmosfär från övriga riskvaror (bl.a. damm) föreskrift ”Arbete i explosionsfarlig miljö”, AFS 2003:3, skall följas.

Explosiv atmosfär: Följ standard SS-EN 60079-11, SS EN 60079-
0 och SS-EN 60079-25 om apparater, system och dokumentation samt SEK Hb 427 med SS-EN 60079-14 om elinsta

2. Godkänd enligt ATEX-direktiv, föreskrift och standard

Denna egensäkra produkt uppfyller ATEX-direktivet 2014/34/ EU och ELSÄK-FS 2016:2 samt kraven i SS-EN 60079-0 och någon eller några av SS-EN 50020, SS-EN 60079-11, SS-EN 50281-1-1 samt SS-EN 61241-11.

3. Installation

En systembeskrivning skall finnas som anger ingående barriär, övriga apparater och kabel/kablar samt visar att de bildar en egensäker krets. Barriärens säkerhetsdata U0, I0 och P0 samt den induktans L0 och kapacitans C0 som får anslutas anges. Motsvarande värden Ui, Ii, Pi, Li och Ci för apparater i fältkretsen skall också anges. Om apparaters certifikat inte
anger annat är högsta tillåtna omgivningstemperatur +40°C. 

Produkten skall transporteras och lagras i sin originalförpackning.

Installation skall ske enligt systembeskrivning och installationsstandardSS-EN 60079-14. 

Före ibrukstagande skall kontroll utföras enligt installationsstandard SS-EN 60079-14.

Installatör och användare skall ha god kännedom om egensäkert materiel och installationer för explosionsfarliga områden.