Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
20 Maj 2020

Ventilation - Klassning av riskområden

Vid hantering, framför allt vid tillverkning, av explosiva varor erfordras som regel mekanisk ventilation för att begränsa riskområdets utsträckning. Frånluftning ska anordnas så, att explosivämnesdamm och explosivämnesångor fångas upp utan att först spridas i rummet (punktutsugning).

Sådana riskområden vilkas begränsning är beroende av mekanisk ventilation bör ha undertryck i förhållande till omgivningen. Ventilationen utformas för en god genomluftning av riskområdet.

Ibland finns behov av sektionering för att spridning av brand eller tryck mellan flera rum i samma byggnad ska förhindras. I dessa fall är det nödvändigt att sektionera även ventilationsanläggningen. Detta kan åstadkommas t ex genom brandspjäll eller genom för varje rum helt separerad ventilationsanläggning.

Vid utformning av ventilationsanläggningar fordras att kunskap om och erfarenhet av de explosivämnen som ska hanteras ligger till grund för konstruktionsprincip, material o d. T ex ska frånluftsfläkt för zon E1 ha motorn utanför luftströmmen och lämpligen vara placerad utomhus.

Tilluft

Tilluft kan tillföras med fläkt eller som överluft från angränsande icke brand- eller explosionsfarligt rum. Återluft bör undvikas.

Tilluften tillförs lokalen med don, så placerade att en god genomluftning av riskområdet erhålls.

Det är väsentligt att tilluftsdon placeras så, att luften styrs via riskkällan mot frånluftsdon.

Luftintag får inte placeras inom riskområde. Detta gäller även riskområde orsakat av explosiv gasblandning eller av brännbart damm. 

Lämpligen placeras tilluftsaggregat med tillhörande elutrustning utanför riskområdet. Tilluftsanläggning som ventilerar ett riskområde och som är placerad utanför detta anses inte som riskområde. De delar av tilluftsanläggningen som genomströmmas av luft, oberoende av att tilluftskanal kan vara placerad i riskområde, betraktas vanligen inte som riskområde.

För uppvärmning av tilluft bör vattenvärmda värmebatterier användas. Beträffande användning av elvärmefläkt.

Frånluft

Frånluften tas till större delen nära riskkällan.

Frånluftskanal från zon E1 ska mynna på lämplig plats och får inte kombineras med kanal för annan ventilation. Där så är möjligt kompletteras frånluft med hel eller delvis inkapsling (kåpa) av enheter från vilka damm sprids. Vid installation av ventilation ska möjligheter till rengöring beaktas.

Frånluftskanal klassas vanligen lika som det riskområde varifrån luften sugs.

En lämpligt utformad frånluftsanläggning med väl fungerande punktventilation kan medföra att det område som klassas kan minskas i utsträckning.

Frånluftsdon
Frånluftsdon (munstycke, kåpa o d) ska vara så utformade att luftföroreningar fångas upp på bästa möjliga sätt. Om en dammande verksamhet bedrivs inom ett begränsat område, t ex dragskåp, och lufthastigheten i öppningarna är 0,5 m/s eller mer, kan man anse att zon E1 inte sträcker sig utanför detta område.

Ventilationskanaler
Ventilationskanaler ska utformas så, att de lätt kan demonteras, inspekteras och rengöras såväl invändigt som utvändigt. Detta kan åstadkommas genom t ex snabbkopplingar och kanaler med släta invändiga ytor. De ska också utformas så att ansamling av explosivämne undviks.

Kanalerna ska göras så korta och raka som möjligt och sådana anläggningsdelar undvikas som på grund av sin utformning ger oönskade strömningsförluster, t ex T-stycken, skarpa krökar och övergångar. För att undvika uppladdning på grund av statisk elektricitet, ska samtliga delar i ventilationsanläggningen potentialutjämnas.

Dammavskiljning
I de fall frånluften innehåller explosivämnesdamm bör anläggningen ha dammavskiljning.

I många fall kan explosivämnesdammet flegmatiseras (göras mindre känsligt) med vatten, varför våtavskiljare kan vara lämplig.

Rutiner för tömning av dammavskiljare ska finnas för att mängden explosivämnesdamm i avskiljaren ska begränsas.

Dammavskiljarens effektivitet bör kontrolleras regelbundet, t ex genom inspektion av kanal mellan avskiljare och fläkt.

Energiåtervinning
Återluft eller installation av värmeväxlare kan accepteras från zon E2 och zon E3, om ingen risk för avsättning av damm, kondensat eller sublimat föreligger.

Ventilationsmängder

Skyddsåtgärder vid mekanisk ventilation

Generella riktlinjer för erforderlig ventilation kan inte ges. Denna måste avgöras från fall till fall, varvid hänsyn tas bl a till riskkällans läge, typ och mängd explosivämnesdamm, punktutsugningens utformning samt fördelningen mellan punktutsugning och allmän ventilation.

Skyddsåtgärder vid mekanisk ventilation

Ventilationsbortfall beaktas t ex genom att elektrisk materiel som inte uppfyller kraven på det explosionsfarliga område som uppstår vid ventilationsbortfall frånkopplas och genom att verksamheten avbryts.

Konsekvenserna av ventilationsbortfallet beaktas före återinkoppling av elektrisk materiel.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03