Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
20 Maj 2020

Exempel på klassning (Klassning av riskområden)

Insidan av behållare, kärl, rörledningar etc. för explosiv vara, klassas som zon E1 oavsett om dammrisk föreligger eller inte.

Av praktiska skäl anges detta inte i varje klassningsexempel. Det bör dock anges på klassningshandlingarna som en allmän kommentar, eftersom det av t ex utrymmesskäl kan vara svårt att ange det direkt på ritningarna.

Trotylgjutning

Smältrum:
Arbetsoperation:
Trotylflingorna hälls från fat ner i en smältgryta, varvid kraftig dammbildning uppstår. Trots punktutsug kan dammbildningen tidvis bli omfattande i hela lokalen.

Från smältgrytan tappas den smälta trotylen ner i transportbehållare för vidare befordran via transportbana till gjuteriet.

Klassning:
Hela rummet klassas som zon E1 (se figur 1).

Transportbana, smältrum – gjuteri
Klassning:
Transportbanan, utanför smältrum och gjuteri, samt området inom 0,5 m runt banan, räknat från transportbehållarnas mantelyta, såväl horisontalt som vertikalt, klassas som zon E2 (se figur 2).

Gjuteri
Arbetsprocess:
Trotylsmältan töms från transportbehållaren ner i gjutgrytan. Samtidigt som smältan omrörs vibreras trotylflingor ner i denna, varvid viss dammbildning uppstår. Punktutsug finns. Sedan smältan erhållit lagom konsistens, blivit ”slurry”, gjuts den i granater, minor eller liknande. Viss ångbildning från trotylen uppstår. Av ångan bildas trotylsublimat vid kontakt med kalla ytor.

Visst trotylspill kan inte undvikas. Golvet hålls vattenfuktat i gjuteriet för att binda damm och förhindra att trotylspill häftar fast vid golvet.

Klassning:
Miljön i ett trotylgjuteri är i allmänhet sådan att hela lokalen klassas om zon E1 (se figur 1).

Svalningsrum
Arbetsoperation:
Svalningsförloppet för trotyl sker i allmänhet i särskilda skåp eller tunnlar, där vanligen punktutsug finns.

Klassning:
Innandömet i nämnda skåp och tunnlar samt området 0,5 m utanför, såväl horisontalt som vertikalt, klassas som zon E1 (se figur 1).
Efter avslutat svalningsförlopp ska gjuttrattar eller liknande avlägsnas.
Vid denna arbetsoperation bildas damm, varför zon E1 gäller lokalt i en sfär med radien 2 m.

I övrigt klassas svalningsrummet som zon E2 (se figur 1).

 

Tillverkning av nitroglycerinsprängämnen

Ammunitionsförråd

Klassningsexemplet visar en typ av ammunitionsförråd som utnyttjas inom försvaret. Motsvarande klassning kan tillämpas även på andra typer av explosivvaruförråd.

Fabriksmässig tillverkning av AN-olja

Figur 5 – Klassning av tillverkningslokaler för AN-olja

  1. Från lager töms ammoniumnitrat i ett stup. Stupet går in i en elevator.
  2. Elevator som transporterar ammoniumnitrat till en central silo.
  3. Central silo med två skakmatare för utmatning av ammoniumnitrat till blandare.
  4. Blandare för blandning av ammoniumnitrat och olja. Råvaror vägs in automatiskt. Satsstorlek 1 000 kg.
  5. Efter avslutad blandning töms det färdiga sprängämnet ned i en matarskruv som transporterar sprängämnet till en elevator.
  6. Elevator som lyfter sprängämnet upp till en lagersilo.
  7. Lagersilo för färdigt sprängämne.
  8. Hall för uttappning av färdig produkt direkt i bulk.

Utpackning av nitrocellulosa

Explosiv vara: Nitrocellulosa fuktad med ca 30 % vatten.
Temperaturklass: ET 2 (antändningstemperatur 160 ° – 190 °C.)
Verksamhet: Centrifugtorr nitrocellulosa matas via cellmatare ner i kagge, plåtfat eller låda. Rätt mängd doseras ner med våginstrument. Nitrocellulosan packas ihop med hjälp av presscylinder.
Riskområde: Zon E1: 1m på var sida av rullbana begränsad av dess längd. I höjdled 2m över sjunkmått
Zon E2: Övriga delar av rummet.

Skärning av röksvagt krut

Explosiv vara:
Röksvagt krut
Temperaturklass:
ET 1 (ET 2) (Vissa krutsorter kan ha antändningstemperatur under 180 °C.)

Verksamhet:
Skärning av krut samt transport av skuret krut till angränsande rum.
Riskområde:
Zon E1: Ett område runt skärmaskin och bandtransportör.
Zon E2: Övriga delar av rummet.

Pressning av lysladdningar för handlysraketer

Explosiv vara:
Lyssats (natriumnitrat, magnesium och alloprene) Anfyrningssats I (svartkrut) Anfyrningssats II (svartkrut, kaliumnitrat och kisel).

Temperaturklass:
ET 1

Verksamhet:
Dosering av blandade pyrotekniska satser i satsbrickor. Brickorna bärs från manöverrum till pressrum. Färdiga lysladdningar plockas ur pressen. Pressverktyget portioneras, varefter dörren stängs och pressning företas.

Riskområde:
Doser- och manöverrum
Zon E1 inom ett område runt arbetsbänk samt zon E2 i övriga delar av rummet (se figur 8).
Pressrum
Zon E1 inom ett område runt pressen samt zon E2 i övre delen av rummet (se figur 8). Zon E1 kan vid kraftigt dammande verksamhet utsträckas till hela rummet.
Allmänt
Klassningen är bl a beroende av lämpligt utformade punktutsug. Vid bedömning av zonernas utsträckning ska även hänsyn tas till städrutiner.

Hantering av tändämnen o d

Allmänna fallet
Temperaturklass: ET 1, ET 2 (beror på ämnet).

Vid tillverkning av tändmedel, pyrotekniska satser m m förekommer hantering av liten mängd sats (50 g – 500 g) i små kärl.

Exempel på sådan hantering är torkning, vägning, blandning m.m. av blyazid, lyssats, fördröjningssats.

Vid sådan hantering räknas varje punkt, där hantering av öppet kärl sker, som riskkälla. Utrymmet runt sådan riskkälla klassas som zon E1 enligt figur 9. Förflyttningen mellan de olika stationerna sker utan risk för dammbildning.

Rummet i övrigt klassas som zon E2.

Tillverkning av tändhattar i roterande automat

Explosiv vara:
Tändämne
Temperaturklass:
ET 1, ET 2 (beror på ämnet).

Verksamhet:
Dosering (< 1 g) av tändämne (vanligen blyazid) från satsmagasin om högst 15 g, pressning och kontroll.
Riskområde:
Zon E1: Ett område runt satsmagasin och doseringsutrustning.
Zon E2: Övriga delar av rummet.

Montering av ammunition

Tillverkning av emulsionssprängämnen

Explosiv vara:
Sprängämnen, pyrotekniska satser och tändämnen.
Temperaturklass:
ET 1, ET 2 (beror på ämnet).
Verksamhet:
Montering av ammunition. Den explosiva varan finns innesluten på sådant sätt att den inte förväntas komma ut.
Riskområde:
Zon E2: I hela rummet.

Tillverkning av emulsionssprängämnen

Explosiv vara:
Emulsionssprängämnen
Temperaturklass:
ET 1
Verksamhet:
Icke explosiva komponenter blandas i ett slutet system till emulsionssprängämne.
Riskområde:
Zon E2: I hela rummet.

Hantering av krockkuddar på bilverkstad

Explosiv vara:
Pyroteknisk sats
Temperaturklass:
ET 1
Verksamhet:
I verkstaden sker montering och demontering av krockkuddar. I förrådet finns ett plåtskåp för förvaring av krockkuddar. Nya respektive begagnade separeras t ex på olika hyllor.
Riskområde:
Zon E3: Invändigt i skåpet.
Verkstaden anses inte utgöra något riskområde.

ANM 1 – Om en nätbur eller ett delvis öppet plåtskåp (t ex med väggar i sträckmetall) används, utökas zon E3 att även gälla 0,5 m runt buren.
ANM 2 – Det är angeläget att minimera risken för brand i anslutning till förvaringen av krockkuddar. Skåp eller bur för krockkuddar får inte placeras i lokal där färg och lösningsmedel hanteras, t ex färgblandningsrum eller färgförråd. Se även skriften ”Att destruera och lagra pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU) och hur man söker tillstånd för detta”.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03