Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
5 Oktober 2020

Vad innebär övertrycksatt (Ex p), EN60079-2

Kortfattat om övertrycksatt utrustning i potentiellt explosionsfarliga områden enligt ATEX/ IECEx.

Användningen av kapslingar under tryck möjliggör drift av utrustning som inte är explosionsskyddade för explosiv atmosfär (EN60079-2). Explosionsskyddet av typen ”övertrycksättning” bygger på principen om att upprätthålla ett konstant övertryck med luft eller inert gas för att förhindra att en explosiv luft/gasblandning bildas nära apparater inuti trycksatt kapsling.

Kapslingen har ett litet men konstant övertryck av luft eller inert gas och förhindrar infiltration av brännbara gaser eller damm. I zon 1/2 måste kapslingen med övertryck vara spolat med luft eller inert gas för att avlägsna alla explosiva ämnen som kan finnas innanför kapslingen innan den skyddade utrustningen spänningsätts. Detta tillvägagångssätt kallas spolningsprocess. Den processen är inte tillämplig i zon 21 och 22 (damm).

Två metoder finns tillgängliga för spolning, en traditionell och en ny integrerad metod:

1. Tidsbaserad spolningsmetod

Vid användning av den traditionella metoden är spolningsmängden en förinställd funktion med minimiflöde och tid. Flödeshastigheten beror på (lufttrycket) och storleken på det inre munstycket (diameter 1 ... 6 mm) av ventilen och kan specificeras med matchande diagram. Den gemensamma regeln för spolning måste beaktas: flödesminimum är mindre än insläppt luft minus läckageförlust. Denna metod benämns som tidsbaserad spolningsmetod.

2. Integrerad spolningsmetod

Till skillnad från den tidsbaserade metoden finns integrerad spolningsmetod som mäter det verkliga volymflödet genom kapslingens utlopp och skjuter till luft eller inert gas för att uppnå korrekt spolvolym. Flödet övervakas och är beroende av storleken på munstyckets öppning.

Integrationen av den riktiga mediaströmmen på utloppet minimerar spolförbrukningen oberoende av försörjningstrycket. Överskridande av fördefinierade börvärden på flödeshastighet och tillhörande högre spolluft eller inert gas är inte längre uppdaterad.

Läckagekompensation

Digital magnetventilteknik

Efter spolning håller styrenheten trycket inuti höljet på minst 0,8 mbar. Kapslingens lägsta och högsta tryck är programmerbara och kommer att övervakas.  Inloppet för tryckluft elle inert gas styrs av två olika ventiltekniker: digital solenoid ventil (DSV) eller proportionell magnetventil (PSV) teknik.

Digital magnetventilteknik

Under spoloningen öppnas DSV. Efter spolning stängs den helt. En bypass-choke kompenserar läckage i kapslingen. Denna choke är integrerad i ventilen och är mekaniskt justerbar (diameter 0,3 ... 1 mm).

Den digitala magnetventiltekniken har en betydande nackdel: under reningsprocessen och normal drift krävs en konstant lufthastighet. Av säkerhetsskäl måste hastigheten vara större än läckagehastigheten från kapslingen. Mycket luft förbrukas med den här tekniken.

Proportionell magnetventilteknik

Användning av proportionell magnetventil undviker onödigt spill av tryckluft eller inert gas. Integrerade proportionalsensorer och en proportionalventil (PSV) skapar ett ensidigt tryckreglersystem. Den proportionella ventilen är manöverdonet för en PID-styrenhet och kompenserar exakta luftförluster i kapslingar. Därför bör utloppsventilen på Ex p kontrollenheten vara permanent stängd.

Fördelar med pressure feed-back är:

  1. Betydligt mindre förbrukning av luft/inert gas - högre kostnader för proportionalventilen skrivs av inom en väldigt kort period.
  2. Ökad servicepålitlighet uppnås genom konstant tryck inuti kapslingen - ökande läckage orsakad av t.ex. kapslingen blir balanserad och oplanerade stopp förhindras.

3. Nästan inget flöde, det vill säga liten luftförbrukning. En annan fördel med en proportionell magnetventil är; att tryckreglering används även under spolning. Ett fördefinierat tryckbörvärde kontrollerar kopplingens tryck väldigt exakt under spolningsfasen. På så vis sparas tryckkänsliga komponenter i kapslingen från onödigt åldrande. Membranbrytare eller insynslucka kommer inte att överbelastas.

Särskilda krav för zon 21/22 (Damm)

I zon 21 får kapslingen inte spolas som i zon 1 (gas). Operatören måste koppla ur den automatiserade spolningsfunktionen i parametermenyn. Spolning i närvaro av brännbart damm kan skapa en farlig explosiv atmosfär inuti skåpet.
I zon 21 ersätts spolningsperioden med rengöring, dvs. operatören måste noggrant ta bort det brännbara dammet inuti kapslingen innan spänningssättning. När kapslingen väl är ren och trycksatt förhindras damm att tränga in.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03