Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
19 Maj 2020

Särskilda anvisningar för vissa slag av maskiner och apparater i riskområden

SEK Svensk Elstandard

Elmaskiner

För att säkerställa att en maskins temperatur inte överstiger den tillåtna ska maskinen skyddas mot övertemperatur.

Som skydd mot övertemperatur kan användas någon av följande anordningar:

 • strömberoende överlastskydd inkopplat i samtliga faser och inställt på högst maskinens märkström, t ex startkopplare (motorskyddsbrytare) med överlastrelä. Vid Y-kopplade motorer anslutna till system med
  icke direkt jordad nollpunkt fordras dock inkoppling endast i två faser
 • temperaturkännande organ inbyggt i maskinen och som påverkar lämpligt organ för allpolig frånkoppling. Av typgodkännandebevis eller andra dokument ska framgå att skyddet fungerar effektivt även vid fastbromsad rotor
 • andra anordningar som ger likvärdigt skydd som ovan mot otillåten temperaturstegring.

Slut- och brytförmågan för organ för till och frånkoppling av motor måste vara lika med eller större än motorns startström.

Samordning mellan överlast- och kortslutningsskydd ska uppfylla högsta fordringar i tillämplig standard.

Automatisk återstart efter frånkoppling p g a övertemperatur etc får ej ske. Mätande organ får ha automatisk återinställning.

Vid användning av strömberoende överlastskydd för Δ-kopplad motor ska ettdera av följande skydd användas:

 • ett strömkännande relä med inställning motsvarande högst motorns märkström (huvudström) kombinerad med osymmetriskydd så, att utlösning erhålls vid obelastad motor och med avbrott i en av lindningarna
 • ett strömkännande relä inkopplat i varje fas och med inställning motsvarande 58 % av motorns märkström.
  ANM – Enbart normalt överlastskydd inkopplat i huvudkretsen för Δ-kopplad motor ger inte tillräckligt skydd mot temperaturstegring vid lindningsavbrott. Endast vid fullbelastad motor fås tillräcklig osymmetri i huvudströmmen för att ett normalt överlastskydd ska fungera. En Δ-kopplad motor med lindningsavbrott kan också fås att starta, om inga speciella åtgärder vidtas.

Släpringad motor ska förutom skydd mot övertemperatur enligt ovan skyddas av momentant verkande strömkännande organ med inställning motsvarande något över den beräknade startströmmen men ej högre än fyra gånger motorns märkström.

Transformatorer

Kondensatorer

Krafttransformatorer bör inte installeras i zon E1.

Transformatorer ska vara försedda med kortslutningsskydd på primärsidan samt, med nedan angivet undantag, överlastskydd på primär- eller sekundärsidan.

Transformator som kontinuerligt klarar kortslutningsströmmen vid märkspänning och märkfrekvens utan otillåten temperaturstegring, behöver ej vara försedd med överlastskydd.

Kondensatorer

Kraftkondensatorer bör inte installeras i zon E1.

Oberoende av uppställningsplatsens belägenhet ska kondensator, som även efter bortkoppling av spänningen står i förbindelse med strömkrets inom zon E1, vara försedd med en urladdningskrets som urladdar kondensatorn till ett för riskområdet ofarligt värde. Om urladdningstiden är längre än 30 sekunder
ska kapslingen i zon E1 förses med en skylt som anger den tid som måste förflyta efter bortkoppling av spänningen innan kapslingen får öppnas.

Elkopplare

Elkopplare ska ha erforderlig slut- och brytförmåga för förekommande belastning.

Hölje på elkopplare som kan avståndsmanövreras ska vara förreglat med frånskiljare, så att höljet inte kan öppnas när elkopplaren är spänningssatt. Förreglingen kan alternativt ersättas med skylt som anger att höljet ej får öppnas när elkopplaren är spänningssatt. Med avståndsmanövrering avses manöverimpulser som kan vara t ex mekaniska, elektriska, elektrooptiska, pneumatiska, akustiska, magnetiska eller termiska.

Elkopplare med kontakter i olja får ej användas.

Elkopplare för strömkrets i riskområde ska vara inkopplad i samtliga fasledare.

Beträffande elkopplare för elmaskiner se rubriken Elmaskiner.

Elvärmeapparater för rumsuppvärmning

Elvärmefläkt (aerotemper)
Elvärmefläkt för inblåsning i zon E2 eller i förråd som inte används stadigvarande ska vara utförd och anordnad enligt följande:

Elvärmefläkten ska ha explosionsskyddat utförande motsvarande svensk standard, se SS-EN 60079-14, eller vara utförd enligt gällande fordringar för elvärmefläkt avsedd för utrymmen med förhöjd brandrisk, se avsnitt 422.3 i Elinstallationsreglerna.

ANM – Avfuktningsaggregat där elvärmebatteriet inte är placerat i inblåsningskanalen behöver inte ha utförande enligt ovan.

Elvärmefläkten ska vara fast uppställd utanför riskområde. Uppställningsplatsen ska vara skild från riskområdet genom vägg utförd i brandteknisk klass lägst EI 30 med ytskikt av klass B-s1, d0 (tidigare
klass I) på den sida som vetter mot elvärmefläkten.

Luften ska tas från plats där det inte finns någon risk för att den kan innehålla explosivämne, annat brännbart damm eller explosiv gasblandning. Luftintaget ska vara försett med metalltrådsnät med 6-8 mm maskvidd.

Lufttrumma mellan elvärmefläkt och inblåsningsöppning ska vara av obrännbart material.

Inblåsningsöppningen ska vara försedd med spjäll av obrännbart material som automatiskt ska stänga då luftströmmen upphör.

Den från elvärmefläkten avgivna luftens temperatur bör ej vara högre än 100 °

Annan elvärmeapparat
Elvärmeapparat för användning i zon E2 eller i förråd som inte används stadigvarande ska vara fast monterad och fast ansluten och vara så dimensionerad att temperaturen på för beröring åtkomliga ytor inte
överstiger 100 °C. Apparaten ska ha inbyggt övertemperaturskydd (katastrofskydd), som efter utlösning ej automatiskt återinkopplar apparaten.

Elvärmeapparaten ska placeras så, att

 • värmeavgivning inte hindras
 • den ej beläggs med damm eller annat stoft
 • ovidkommande föremål ej placeras på densamma
 • den ej utsätts för mekanisk åverkan, t ex påkörning.

Värmekablar och liknande värmeanordningar

Värmekabel installeras enligt SS 436 47 53 med här angivna ändringar eller tillägg, som också tillämpas för liknande värmeanordningar, t ex värmeband och värmefolie.

ANM 1 – Ytterligare anvisningar för installation av värmekablar i industri finns i SS-EN 60079-30-2 och SS-EN 60519-10.

Kraven gäller även på värmekabel, installerad utanför zon E1 men avsedd att överföra värme till zon E1, t ex för att undvika kondensering i frånluftkanal från zon E1.

Värmekabel får ej installeras i zon E1, zon E3 eller i förråd.

Värmekabel ska motsvara självbegränsande typ och ha metallmantel eller metallskärm med eller utan armering. Metallmantel eller metallskärm ska vara skyddsjordad. Eventuellt förekommande armering ska anslutas till potentialutjämningssystemet om sådant finns eller till  starkströmsanläggningens jordtag.

Med självbegränsande värmekabel avses en värmekabel, vars temperatur inte överstiger ett givet högsta värde, oavsett längd och kylförhållanden, när den ansluts till en given spänning. Självbegränsningen innebär i allmänhet att värmeutvecklingen sker i ett ledande resistivt material inbakat mellan två parallella ledare och där resistiviteten i det ledande resistiva materialet varierar med temperaturen på sådant sätt att effektutvecklingen minskar vid ökande temperatur.

Värmekabelns metallmantel eller metallskärm ska vara korrosionsskyddad. Korrosionsskyddet kan åstadkommas antingen genom att metallmanteln eller metallskärmen väljs av korrosionsbeständigt material eller genom att den förses med yttre hölje av isolermaterial.

ANM 2 – Yttre hölje av PVC tillåter i allmänhet en högsta drifttemperatur av 90 °C. Vid högre drifttemperatur kan yttre hölje utgöras t ex av teflon.

Förläggning och ändavslutning
Förläggning, skarvning och ändavslutning ska göras enligt värmekabelfabrikantens anvisningar och med av denne specificerat tillbehör.
Vid skarvning och ändavslutning ska tillses att fukt ej kan tränga in i kabelns isolermaterial.

Värmekabel ska förläggas så, att den ej utsätts för mekanisk påkänning, t ex om en rörledning kan utsättas för rörelse vid temperaturförändringar.
Vid rörskarvar, ventiler och liknande ska värmekabel förläggas så, att underhåll och reparation underlättas och kan ske utan att värmekabeln skadas.

Värmekabel ska anslutas så, att kopplingsrum och anslutningsställe ej utsätts för skadlig temperatur.

Elektriska skydd
Till gruppledning för värmekabel får inga andra objekt anslutas.

I varje gruppledning ska finnas en jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 300 mA. Jordfelsbrytarens märkström (genomgångsström) ska dimensioneras med hänsyn till inkopplingsströmmen och kortslutningsskyddet. Jordfelsbrytarens funktion ska provas med ett tidsintervall av högst 6 månader.

Skyltar
Förutom vid gruppcentral ska vid varje objekt uppsättas en skylt som anger att värmekabel för starkström är installerad. Vid objekt med stor utsträckning, t ex rörledning, ska skylt finnas dels vid rörskarv, ventiler
och liknande, dels utefter objektet så, att avståndet mellan skyltarna är högst 25 m. Minst en skylt ska finnas i varje rum.

Säkringar

Säkringar för den fasta installationen ska undvikas i zon E1. Säkringar i industrimaskiner och motsvarande, placerade i zon E1, får sättas in och tas ut endast i spänningslöst tillstånd. För att uppfylla detta krav kan endera av följande utföranden väljas:

 • kapslingen, i vilken säkringarna är placerade, ska vara förreglad så, att säkringarna blir åtkomliga endast i spänningslöst tillstånd och att de åter blir spänningsförande först när kapslingen är korrekt sluten
 • kapslingen, i vilken säkringarna är placerade, ska vara försedd med en skylt som anger att säkringarna måste göras spänningslösa med elkopplare innan byte av säkringar sker. Elkopplaren ska i detta fall vara placerad intill kapslingen. Av kapslingens skylt ska tydligt framgå vilken elkopplare som avses.

I första hand bör sådana säkringar användas som försvårar utbyte mot säkring med för hög märkström. Om inte dvärgbrytare används ska säkringens storlek anges vid säkringsplatsen. Endast säkringar tydligt märkta
med märkström får användas.

Anslutningsdon

Anslutningsdon i zon E1 för anslutning av fast installerad elutrustning försedda med intag tillåts endast för driftströmmar som ej överstiger 1 A. De ska vara försedda med mekanisk spärr, som endast kan avlägsnas med hjälp av verktyg och som förhindrar att donen kan avlägsnas utan att spärren tas bort. Andra uttag och stickproppar tillåts ej i zon E1.

Anslutningsdon i zon E2 för anslutning av fast installerad elutrustning försedda med intag ska vara försedda med mekanisk spärr lika ovan.

Fast installerade uttag i zon E2 och zon E3 som skyddas av säkring eller motsvarande överströmsskydd med högre märkström än 16 A ska vara blockerade.

Vid uttag i zon E2 och zon E3 ska finnas anslag som anger förbud mot anslutning av andra bruksföremål än sådana som får användas i respektive zon.

Ljusarmaturer, nätanslutna handlampor, signallampor

Bruksföremål med egen strömkälla

Ljuskälla ska skyddas av kupa. Vid risk för mekanisk åverkan ska kupan vara av okrossbart material eller försedd med skyddsgaller. Handlampa ska vara försedd med skyddsgaller om inte kupan är av okrossbart material.

Ljuskällan ska väljas med hänsyn till den spänning, effekt, frekvens och lampdimension som föremålet är konstruerat för eller märkt med, så att otillåten temperaturstegring eller annan risk inte uppstår.

ANM – Det bör observeras att den angivna lampeffekten endast gäller för den spänning för vilken föremålet är utfört.

Bruksföremål med egen strömkälla

Batteribyte ska ske utanför zon E1.

Ljuskälla i handlampa och pannlampa ska skyddas av kupa.

Flyttbara apparater

Apparat som omväxlande kan användas i olika zoner ska vara godkänd för de zoner i vilka den kan användas.

Klimatskåp

För klimatskåp gäller övriga avsnitt i denna standard med här angivna ändringar eller tillägg.

Med klimatskåp avses flyttbart skåp för torkning, uppvärmning eller annan konditioneringsbehandling och som har en invändig förvaringsvolym av högst 1 m3. För klimatanordning med större förvaringsvolym än 1 m3, tillämpas övriga avsnitt i denna standard.

Klimatskåp får inte placeras i zon E1. Hantering av explosiv vara eller explosivämne i samband med konditioneringen får dock i sig resultera i zon E1 i och utanför klimatskåpets förvaringsutrymme.

Klimatskåp ska företrädesvis vara fast anslutet. Eventuellt intag på klimatskåpet ska vara utfört enligt avsnitt Anslutningsdon. Anslutningsdosa i den fasta installationen ska föregås av en allpolig, handmanövrerad, mekanisk elkopplare. Elkopplare får inte finnas i anslutningskabeln. På klimatskåpets framsida eller på annan lämplig, väl synlig plats ska finnas en signallampa som indikerar tillslagen spänning.

Klimatskåpet ska ge en sådan temperaturfördelning i förvaringsutrymmet att lokal överhettning undviks.

Temperaturövervakning

Klimatskåpet ska vara försett med driftreglerorgan, t ex drifttermostat, som inte medger högre inställning av arbetstemperatur än som motsvarar halva antändningstemperaturen (i °C) för det explosivämne för vilket
klimatskåpet är avsett. Driftreglerorganet ska ge en noggrannhet i temperaturinställning av minst ± 2 K.

Klimatskåpet ska ha en utifrån lätt avläsbar temperaturmätare, som visar temperaturen på det varmaste stället i förvaringsutrymmet. Temperaturmätaren får inte placeras på dörren till förvaringsutrymmet.

En temperaturbegränsare (katastrofskydd) ska finnas, som ger signal och automatiskt frånkopplar värmekällan vid högst 15 K över den vid varje tillfälle inställda arbetstemperaturen.

Temperaturbegränsare ska om möjligt inkopplas i huvudkrets. Om temperaturbegränsare placeras i manöverkrets ska den påverka ett separat brytorgan i huvudkretsen.

Utförande av reglerorgan och reglerkretsar

Ventilation

Driftreglerorgan och temperaturbegränsare ska vara skyddade mot mekanisk åverkan och obehörig ändring av inställt värde. Temperaturbegränsare ska antingen vara placerad i utrymme som är åtkomligt endast med
hjälp av verktyg eller nyckel, vara plomberbar eller skyddad på annat betryggande sätt.

Utlöst temperaturbegränsare får inte automatiskt återinkoppla värmekällan.
Strömkretsen för temperaturbegränsaren ska vara oberoende av strömkretsen för driftreglerorganet.

Reglerkretsar får endast innehålla bryt- och slutorgan, t ex hermetiskt slutna kvicksilver- eller tungelementkontakter, som inte ger öppna gnistor vid brytning eller slutning av strömkretsen.

Ventilation

För klimatskåp med naturlig ventilation ska elvärmekällan vara så utförd och placerad att damm, ånga, kondensat eller sublimat från explosivämne inte kan avsättas på denna.

För klimatskåp med mekanisk ventilation får endast friskluft användas. Friskluft ska tas från plats som inte kan innehålla damm, ånga, kondensat eller sublimat från explosivämne. Elvärmekällan får endast kunna vara inkopplad när den mekaniska ventilationen är igång.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03