Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
30 Augusti 2021

Malux hjälper till att hålla världshaven rena

När ett fartyg går utan last behövs något annat för att bibehålla dess stabilitet och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Då används sk. barlastvatten som fylls i särskilda tankar och används som sådan tillfällig last. Vattnet töms sedan ut när gods som ska transporteras lastas på fartyget.

Vilket miljöhot kan barlast orsaka?

Barlastvattnet kan ha skiftande ursprung och vara intaget i olika områden med olika salthalter och med organismer av varierande slag. Många hamnar ligger i brackvattenområden där både sötvatten- och brackvattenarter, och även en del marina arter, kan klara sig.

Över 90 procent av godset i världshandeln transporteras med fartyg. Dessa fartyg transporterar årligen mellan 3 och 5 miljarder ton barlastvatten över haven. Enligt FN:s beräkningar är det möjligt att lika mycket barlastvatten varje år flyttas inom olika länder och regioner. En rapport från Sjöfartsverket utvisar att det släpps ut cirka 46 miljoner ton barlastvatten årligen i svenska hamnar.

Utsläpp av barlastvatten utgör ett potentiellt hot mot akvatiska (avser vatten) ekosystem och dricksvattentäkter.

Utsläpp av främmande organismer försämrar vattenkvaliteten

Med barlastvattnet kan akvatiska växter och djur samt bakterier, virus och svampar transporteras till områden som de normalt inte kan sprida sig till naturligt. Främmande organismer som släpps ut med barlastvatten kan orsaka stor ekologisk och ekonomisk skada i den nya miljön. Det finns exempelvis risk för att utsläpp av främmande organismer försämrar vattenkvaliteten i dricksvattentäkter, slår ut inhemska arter, ersätter arter som har ett högt ekonomiskt värde, förstör fisk- och musselodlingar eller täpper igen vattenintag till industrier.

Introduktion av främmande arter är en av de främsta orsakerna till minskad biologisk mångfald genom att de inhemska arterna slås ut. Bekämpning och utrotning av en introducerad art är en resurskrävande och svår process, som i princip är omöjlig att utföra i havsmiljön.

Barlastvattenkonventionen och svensk lagstiftning

För att komma till rätta med problematiken med skadliga vattenlevande organismer och patogener som sprids genom barlastvatten antogs barlastvattenkonventionen. Barlastvattenkonventionen ställer krav på efterlevnad av gränsvärden gällande antalet levande organismer som får lov att släppas ut med fartygs barlastvatten.

”...FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har beslutat om den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (barlastvattenkonventionen) som är i kraft sedan den 8 september 2017.

Sverige har tillträtt barlastvattenkonventionen och den är införd i svensk lagstiftning genom barlastvattenlag (2009:1165), barlastvattenförordning (SFS 2017:74) och Transportstyrelsens föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2017:73).

Malux del i lösningen

För att möjliggöra skiftning av barlastvatten på ett kontrollerat och godkänt sätt, har Malux tillsammans med vår strategiska partner, tagit fram utrustning som idag används på fler än 2000st fartyg. Vår utrustning verkar i vår nisch, som är potentiellt explosiva atmosfärer och där vi känner oss mest hemma.

Vi finns idag representerade på alla världens hav och vi är extra stolta över att kunna bidra till renare hav, ett friskare fiskbestånd, bättre dricksvatten, skydd av inhemska arter oavsett var i världen vi befinner oss.

Referenskarta

Namn Adress Telefon Länk
Bassdrill Beta

Läs mer
Blackford Dolphin

Läs mer
Ocean Great White

Läs mer
Platinum Explorer

Läs mer
Stena Drillmax

Läs mer
Transocean Equinox

Läs mer
West Aquila

Läs mer
West Bollsta

Läs mer
West Carina

Läs mer
West Draco

Läs mer
West Jupiter

Läs mer
West Libra

Läs mer
West Mira

Läs mer
West Neptune

Läs mer
West Saturn

Läs mer
Wilhunter

Läs mer
Wilphoenix

Läs mer
Kundservice
Har du frågor kring ex/atex, infrastruktur eller den här nyheten?
0660-292902