0 produkter
Din inköpslista
Din inköpslista är tom.

Supplier Code of conduct

Malux ska skapa mervärde för sina kunder, leverantörer och anställda samtidigt som de bidrar till en hållbar social utveckling. Vi följer god affärsetik och har ett starkt engagemang för att följa internationella riktlinjer angående miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, integritet och laglig efterlevnad.

Malux arbetar aktivt för god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med sina affärspartners.

Vi anser att samarbete med våra leverantörer är en integrerad del av vår framgång och vi ser fram emot att arbeta med dig för att utveckla mer hållbara affärsmetoder för oss alla. Vi förväntar oss att våra leverantörer till fullo följer tillämpliga lagar och följer internationellt erkända miljö-, sociala och företagsstyrningsstandarder.

På begäran ska leverantören även kunna berätta för Malux vilka underleverantörer de använder. Som ett villkor för att göra affärer med Malux ska leverantörer och deras underleverantörer tillåta Malux och dess agenter (inklusive tredje part) att utföra kontroller, som kan innefatta konfidentiella intervjuer med anställda, för att fastställa deras efterlevnad av leverantörsuppförandekoden.

Efterlevnad

Våra leverantörer förväntas följa alla lagar och förordningar som gäller för den verksamhet de bedriver för Malux Group. De förväntas tillämpa de principer som anges i denna kod eller tillämpa likvärdiga principer. Om någon del av denna kod är otydlig bör de be sin Malux-kontakt om förklaring. Bristande efterlevnad av denna kod kan leda till åtgärder, inklusive och upp till uppsägning av kontrakt och utestående beställningar. Det kan också vara ett eventuellt hävdande av skadeståndskrav.

Rapportera oetiskt beteende

Malux måste praktisera vad den predikar och följa vår uppförandekod och kärnvärden. Oetiskt beteende som strider mot vår uppförandekod och kärnvärden ska rapporteras till ansvarig chef på Malux eller Malux HR.

Deklaration

Som leverantör till Malux Group försäkrar vi härmed att vi kommer att följa och följa principerna i uppförandekoden för leverantörer. Signaturen ger Malux rätt att kontrollera efterlevnaden av de krav som anges i detta dokument, genom inspektioner eller liknande.

Lagstiftnings efterlevnad

Som leverantör, inklusive underleverantör, till Malux Group måste du i alla sammanhang följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom förväntar vi oss att våra leverantörer följer tillämpliga FN-konventioner. Vidare ska alla Leverantörer respektera Malux-koncernens och tredje parts immateriella rättigheter. Vi förväntar oss att leverantörerna anstränger sig för att främja företagens sociala ansvar och tillämpa standarderna inom sin egen leverantörskedja.

Mänskliga rättigheter

De personer som tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster som Malux köper, ska respekteras i sitt yrke och inte diskrimineras på sådana grunder som nationellt eller socialt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.

Arbetskraft

Tvångsarbete, trakasserier och övergrepp

Leverantörer som arbetar med Malux garanterar att ingen form av tvångsarbete eller ofrivilligt arbete, trakasserier eller övergrepp mot anställda förekommer inom deras verksamhet. Med tvångsarbete avses varje arbete eller tjänst som utkrävs av någon under hot om straff och för vilken personen inte frivilligt har erbjudit sig. All arbetskraft ska tillhandahållas fritt och den anställde ska behålla rätten att avsluta sin anställning efter en skälig uppsägningstid.

Barnarbete

Barnarbete accepteras inte. Malux har nolltolerans för barnarbete, och en leverantör som arbetar med Malux måste garantera att de inte anställer någon under vilken som är den lägsta av minimiåldern enligt nationell lagstiftning och ILO:s C138 Minimiålderkonvention. Leverantören ska också garantera att varje anställd som är äldre än minimiåldern men yngre än 18 år har ett lägsta arbetsvillkor, arbetstid och lön som är lämplig för hans eller hans ålder och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Arbetstider och löner

Arbetstider och minimilöner ska följa de nationella lagarna i det land där produkterna tillverkas eller tjänster utförs.

Hälsa och säkerhet

Leverantörer som arbetar med Malux ska garantera att alla deras anställda har en säker och säker arbetsmiljö. Malux främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö genom hela leverantörskedjan, i enlighet med varje lands hälso- och säkerhetslagstiftning. Det innebär att leverantören ska arbeta systematiskt och resolut med att minska arbetsskador, informera anställda om riskerna med deras arbetsmiljö samt säkerställa att de anställda har lämplig personlig skyddsutrustning och rätt utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter.

Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

Alla anställda har rätt att utöva sin lagliga rätt att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i organisationer som företräder deras intressen som anställda. Ingen anställd ska utsättas för hot eller trakasserier för att hon eller han fredligt utövar dessa rättigheter. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska respektera de anställdas rätt att förhandla kollektivt.

Gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera oro eller potentiellt olagliga metoder på arbetsplatsen.

 

Anders Nygren
VD