Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
20 Maj 2020

Information om besiktning & kontroll av elinstallationer i riskområden

För att uppnå och upprätthålla avsett skydd mot antändning genom elutrustning i riskområden är besiktning, kontroll och underhåll av utrustning, system och installation väsentliga. Det bör observeras att en korrekt elektrisk funktion inte i sig själv indikerar säker användning.

Återkommande besiktningar görs för att eliminera risken att elutrustningen verkar som tändkälla på grund av oavsiktlig skada eller obehörig åverkan.

Besiktningsintervallet ska anpassas till anläggningens art och skaderisker men bör ej överstiga 3 år.

Besiktning, kontroll och underhåll, utbyte och reparation av utrustning, system och installation ska utföras mav person som har erforderlig kunskap om ifrågavarande utföringsformer och deras installation och användning. Nödvändig utbildning på aktuell materiel bör ges fortlöpande.

Kapsling eller kapslingsdel som utgör skydd mot antändning eller skydd för spänningsförande delar får ej öppnas eller tas bort förrän anläggningsdelen frånkopplats eller området konstaterats fritt från damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne.

Elektrisk kontroll av anläggningsdel för vilken skyddet mot antändning är satt ur funktion, ska endast ske då området konstaterats fritt från damm, ånga, kondensat eller sublimat av explosivämne.

Åtgärder ska vidtas mot obehörig återkoppling av frånkopplad anläggningsdel innan anläggningsdelen är återställd i ursprungligt skick.

Man bör uppmärksamma att en utrustning kan vara spänningssatt även efter det att den blivit frånkopplad från en spänningskälla t ex genom matning från flera spänningskällor. För större roterande maskiner bör alstrad spänning beaktas, så att maskinen och tillhörande utrustning inte öppnas förrän maskinen har stannat. 

De flesta kraftkondensatorer är monterade med urladdningsmotstånd men det tar en viss tid innan den slutliga spänningen når ett ofarligt värde.

Se även artikeln Allmänna installationsanvisningar.

Användning av annan elutrustning, t ex vid kontroll, reparation och underhåll, tillåts endast då ansvarig föreståndare konstaterat att antändningsrisk inte föreligger.

Efter reparation, justering, ändring eller utbyte ska ifrågavarande del besiktigas. Vid förändring av klassningsplan eller om utrustning flyttats från ett område till ett annat, bör ny besiktning göras.

Resultaten av besiktning och kontroll dokumenteras och ska finnas tillgängliga. Upptäckta fel ska rättas omgående och vidtagna åtgärder dokumenteras.

Följande checklista är en sammanställning av vanligen erforderlig besiktning och kontroll av elinstallationer i riskområden. Besiktning och kontroll kan behöva anpassas till anläggningen.

För checklistor för anläggningar med elutrustning för områden med explosiv gasblandning hänvisas till SS-EN 60079-17.

För checklistor för anläggningar med elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm hänvisas till SS-EN 61241-17.