Din inköpslista
Din inköpslista är tom.
30 April 2019

Vad är explosiv dammatmosfär?

Var finns den? Hur undviks risker explosiv dammatmosfär?

Brännbara gaser kan bilda explosiva blandningar, men hur många tänker på att även brännbart damm kan vara en explosionsfara?

En explosiv dammatmosfär kan uppstå där brännbart damm eller material som kan avge brännbart damm hanteras eller lagras. När man avgör om en dammig miljö är att betrakta som explosionsfarlig, tar man hänsyn till hur tjocka dammlager som kan bildas, lägsta tändtemperatur på aktuella dammskikt och dammatmosfär och om dammet är elektriskt ledande samt eventuell tändenergi.

Om en dammblandning antänds kan en kedjereaktion starta och flera explosioner kan uppstå i uppvirvlat damm. Eftersom det frigörs stora mängder energi kan skadepotentialen hos dammexplosioner ofta vara extremt stor

Hur klassificeras explosionsfarligt damm?

Precis som för explosiv gasatmosfär delar man in explosiv dammatmosfär i zoner:

Zon 20 Ständigt eller långvarigt
Ett riskområde i vilket explosiv dammatmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.

Zon 21 Tillfälligt i normal drift
Ett riskområde i vilket explosiv dammatmosfär kan väntas förekomma tillfälligt under normal drift.

Zon 22 Sällan och kortvarigt
Ett riskområde i vilket explosiv dammatmosfär inte väntas förekomma under normal drift och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.

 

OBS! All materiel som används i explosionsklassat område måste vara märkt enligt ATEX. Så här kan en typisk märkning se ut

Var kan dammexplosioner inträffa?

Organiska produkter som trä och fibermaterial kan avge mycket damm, även spannmålshantering är riskfyllt. Typiska miljöer är t.ex. sågverk och annan
träindustri samt silos.

Industrier där man hanterar livsmedel, tobak och djurfoder räknas som potentiella riskområden, stora bagerier med mycket mjöldamm är ett exempel.

Metalldamm som finns inom olika typer av industrier och damm som uppstår när material av plast, harts och gummi hanteras, liksom pulver inom färgindustrin, kan räknas som explosionsfarligt. Kort sagt – dammexplosioner kan inträffa nästan var som helst där finkornigt damm och pulver finns.

Dammet testas även för att:

identifiera om det är brännbart, vilken tändtemperatur det har, ibland även vilken tändenergi som gäller och vilken ledningsförmåga det har.

Hur undviks dammexplosioner?

Som för alla explosionsklassade områden gäller att genomföra regelbunden periodisk kontroll. Vid dessa kontroller ska särskilt följande förhållanden undersökas:

1. Kemisk påverkan, t.ex. korrosion
2. Beläggning av damm, smuts eller färg
3. Inträngande vätska
4. Hög omgivningstemperatur
5. Mekanisk skada, t.ex. av slag eller vibration

6. Obehörig ändring av utförande eller inställt värde
7. Otillräckligt underhåll, t.ex. inte utfört enligt tillverkarens anvisningar

8. Tidigare kontrollers resultat

I dammiga miljöer ska givetvis punkterna 2 och 4 kontrolleras extra noga. Tillsammans med konstruktions- och organisationsåtgärder kan explosionsriskerna minimeras genom att man väljer apparatur som är godkänd för användning i explosiva dammatmosfärer. 

ATEX-godkänd installationsmateriel för dammklassade zoner

Bra belysning är nödvändig för att upptäcka eventuella risker och olyckor, särskilt i dammiga miljöer. 

För att styra belysning och annan elektrisk utrustning behövs strömbrytare, kopplingsdosor, uttag och stickproppar samt olika typer av manöverdon. Man behöver även ha möjlighet att övervaka processer, larma för tillbud och värma upp både lokaler och råvaror – även om omgivningen är dammig.

Jordning och bärbara utrustningar för dem personliga säkerheten

Statisk elektricitet uppstår ofta då man hanterar olika typer av pulver, t.ex. mjöl och färgpulver. Ofta transporteras råvaran i plastsäckar och lastas om via plastslangar och trattar. Kombinationen statisk elektricitet och dammoln kan få ödesdigra konsekvenser. Det är i dessa sammanhang viktigt att använda säker jordningsutrustning.

Kundservice
Har du frågor kring hazardous eller den här artikeln?
0660-29 29 03